Vadų susitikimas Spausdinti
Parašė Giružis   
Trečiadienis, 08 Sausis 2014 13:58

altPagerbti mūsų krašto didvyrių, o taip pat išsamiau susipažinti su partizanų įvykdyto Merkinės puolimu į Merkinę iš visos Lietuvos atvyko apie 30 sausumos pajėgų dalinių vadų, tarp kurių ir Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika

1945 m. gruodžio 15-oji mūsų krašto istorijoje žinoma kaip Dainavos apygardos partizanų įvykdyto Merkinės puolimo diena. Ne visi apie tą puolimą žino, ne visi girdėjo. Kiti - girdėję, bet nedaug. Treti ne tik, kad girdėję, bet iki šiol prisimena ir savo liudijimais pasakoja apie Dainavos bernelių (taip pasakytų Krėvė), vyrų žygį draskyti to meto okupantų lizdo, kuris buvo Merkinėje. Prieš keletą savaičių aplankytas kolekcionierius Algimantas Antanevičius, pasisukus pokalbiui apie Merkinės puolimą, nustebino pasakojimu, kad būtent jo tėvų namuose naktį prieš puolimą buvo apsistojęs Adolfas Ramanauskas-Vanagas su savo vyrais. Išstatyta sargyba, vyrai ilsisi, ruošiasi kitos dienos įvykiams. Iš namų sargybiniai nenori išleisti net gyvulius susiruošusio šerti šeimininko, tačiau vado įsakymu („sargyvos darbas sergėti, šeiminino gyvulius pašerti”) išleidžia...

Dar vienas tų įvykių liudininkas, užėjęs į muziejų pasakojo, kad prasidėjus pragariškam šaudymui, į jų namus atbėgęs išsigandęs cerkvės popas nuo kulkų saugojosi parkritęs ant grindų... Kai girdi gyvą liudijimą, įspūdis kitos. Matai akis, kurios tai išgyveno ir supranti, kad tie įvykiai buvo be galo sukrečiantys, svarbūs, lemtingi. Ką turėjo jausti Adolfas Ramanauskas-Vanagas, žinodamas, kad veda vyrus į pačią priešo tvirtovę, kokius išgyvenimus patyrė visi, kurie pergyveno už kovojančiuosius (Vanago prisiminimuose – į Merkinę rogėmis skubančius ginkluotus vyrus žegnojantys seneliai, apsikabinimai), galų gale koks šio mūšio vadų likimas! Po keletos metų Vanagui teko dalia rašyti prisiminimus apie mūšį ir žinoti, kad veik visų (200) dalyvavusių Merkinės puolime gyvenimai jau nutrūkę...

alt...2013 m. gruodžio 13 d. pagerbti mūsų krašto didvyrių, o taip pat išsamiau susipažinti su partizanų įvykdyto Merkinės puolimu į Merkinę iš visos Lietuvos atvyko apie 30 sausumos pajėgų dalinių vadų, tarp kurių ir Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika. Atnaujintame Merkinės kultūros centre vyko pirmoji renginio dalis. Sausumos pajėgų orkestro duetui atlikus dainą „Jei ne auksinės vasaros”, renginio dalyvius pasveikino Merkinės muziejaus vadovas Mindaugas Černiauskas, kuriam buvo patikėta padaryti įžanginį pranešimą apie partizaninį pasipriešinimą Merkinės apylinkėse 1944-1953 m. Vėliau žodį perėmė ir Merkinės puolimo ištakas, eigą, taktiką, rezultatus ir nesėkmes svečiams pristatė Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono vadas pulkininkas leitenantas Mantas Paškevičius. Konkretūs puolimo eigos etapai buvo analizuojami vietoje: po pranešimo kariai nusileido prie tilto per Nemuną (čia pirmasis susišaudymą pradėjo A. Grušausko-Siaubo būrys), vėliau grįžo prie kapinių, (iš čia puolimą vykdė Adolfas Ramanauskas-Vanagas) ir atkartodami Vanago vyrų puolimo kryptį patraukė link miestelio centro, bažnyčios. Bažnyčios šventoriuje įvyko baigiamasis susipažinimo su puolimo eiga etapas, karininkai pagal gautus duomenis, išanalizavo Merkinės puolimo eigą, aptarė padarytas klaidas, pasiektus tikslus, diskutavo apie tai, kaip reiktų vykdyti puolimą šių dienų sąlygomis.

Po mokomosios dalies kariai patraukė į Merkinės kryžių kalnelį. Išklausę memorialo atsiradimo istoriją, vadai partizaniniame kare žuvusiuosius pagerbė tylos minute, padėjo vainiką, uždegė žvakeles. Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuoto pėstininkų bataliono kariai iššovė tris salves „Už Lietuvos partizanus“. Apžiūrėję memorialą renginio dalyviai išvyko į Kasčiūnų k. aplankyti to meto amžininko partizano Juozo Jakavonio-Tigro, kurio tėvų sodybos bunkeryje ir buvo sumanytas Merkinės miestelio puolimas...

1944-1953 m. laikotarpiu Dainavos apygardoje žuvo per 1500 Dainavos apygardos partizanų. Vienas iš jų – Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, po truputį slopstant partizaninei kovai rašė: „Užtenka pažvelgti į partizanines kovas. Kiek buvo vyrų kaip ąžuolų ir drąsių kaip liūtų pirmomis dienomis. Iš tų šiandien savo tarpe tik vieną kitą tematome. Prieš akis slenka ir slenka žuvusiųjų veidai. Kiek jų daug. Ištisas mirusiųjų pasaulis. Kas supras ir aprašys šitą pasaulyje dar negirdėtą karžygiškumą? Ar ateitis mokės įvertinti šių žmonių karžygiškumą?” Minėtas renginys leidžia puoselėti mintį, kad atmintis gyva.

Mindaugas Černiauskas